ANA MENÜ
Site İstatistikleri
Online: 1
Bugün Tekil: 9
Dün Tekil: 98
Toplam: 272447
IP: 107.21.16.70
Eylem (Basın Açıklaması)


BASIN AÇIKLAMASI

Son yıllarda ortaya çıkan ve halk sağlığı açısından büyük tehlike oluşturan yeni Zoonoz hastalıklar ve globalleşen dünyada, salgın hastalıkların daha hızlı bir şekilde yayılmaya başlaması nedeniyle, tüm gelişmiş dünya ülkelerinde, hayvan sağlığı ve gıda güvenliğine bakış açısı değişmiş ve hayvan sağlığı ile mücadele çalışmalarında ve hayvansal kökenli gıda üretiminde çok etkili tedbirler içeren yasal düzenlemeler yapılmıştır.

Bu ülkelerde, hayvansal gıdaların üretiminde, çiftlikten başlayan veteriner hekim kontrolleri, gıdaların sofraya ulaşmasına kadar etkili bir şekilde devam etmektedir.

Salgın Hayvan Hastalıkları ile mücadele çalışmalarında, tüm hayvanlar kayıt altına alınarak, hastalık takipleri, hayvan hareketleri ve koruyucu önlemler, veteriner hekim kontrolünde, sıkı bir denetim altında yapılmaktadır. Ülkemizin coğrafik konumu nedeniyle salgın hayvan hastalıkları ile mücadele ve hayvansal kökenli gıda kontrolleri ülkemiz açısından çok daha fazla önem taşımaktadır.

Ülkemizde hayvan sağlığı ve halk sağlığı risk altındadır.

Bu risklerin ortadan kaldırılması için,

1-) AB ye uyum amacı ile hazırlanan, ancak yıllardır yasalaştırılamayan, “Veteriner Hizmetleri, Gıda ve Yem Kanunu”nun Ülkemiz hayvan sağlığını ve halk sağlığını korumak adına, aslına sadık kalınarak yasalaşması sağlanmalı. Buna uygun olarak da Bakanlık teşkilat yasası çıkartılmalıdır.

2-) Tarım ve Köyişleri Bakanlığında görev yapan veteriner hekim sayısı ihtiyaca cevap verecek sayıya ulaştırılmalı,

3-) Veteriner Hekimlerin, Hayvan Hastalıkları ile mücadele çalışmalarında ve gıda kontrol hizmetlerinin yürütülmesi sırasında, hiçbir baskı altında kalmadan, bağımsız bir şekilde karar vermelerine imkan sağlayacak çalışma ortamı için yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

4-) Ülke genelinde, muayenehane açarak serbest çalışan 5.000 (beş bin) veteriner hekim, hayvan sağlığı, hayvan ıslahı ve gıda kontrol hizmetlerinde, Bakanlık adına yetkilendirilmek suretiyle, aktif olarak görev almaları sağlanarak bu veteriner hekimlerin hizmetlerinden daha etkin bir şekilde yararlanılmalıdır.

Hayvancılık desteklemelerinde yapılan değişiklikle, hiçbir kriter gözetmeksizin hayvan başına destekleme uygulamasına geçilmiştir.

İnsan beslenmesinde hayati önemi olan hayvansal proteinin yeterli düzeyde tüketilmesine imkan sağlamak için, hayvancılık , dünyanın her ülkesinde desteklenmektedir. Ancak, hayvancılık desteklemeleri, üretimi ve kaliteyi teşvik etmeli, aynı zamanda geliştirilmesi amaçlanan sistemlerin yerleştirilmesine de katkıda bulunmalıdır.

Yeni uygulamaya konulan destekleme sisteminde bu amaçlar dikkate alınmadan, Hayvancılığımızın en büyük problemi olan, düşük verimli hayvan ırklarımızın ıslahı için uygulanan suni tohumlama faaliyetleri ile ilgili desteklemeler kaldırılmıştır.

Yine, hayvan sağlığı ve halk sağlığı açısından büyük önem taşıyan ve hayvanların kayıt altına alınmasına verilen destek ile salgın hastalıklarla mücadelede şap ve brucella aşılaması dışındaki desteklemeler kaldırılmıştır.

Halk sağlığı ve hayvan sağlığı açısından büyük önem taşıyan Akredite Veteriner Hekimlik, destekleme kapsamında olmasına rağmen, verilen ücretin düşük olmasından dolayı uygulanamamaktadır.

Yeni uygulamaya konulan desteklemeler, hayvancılığımızın gelişmesine yeterli katkıyı sağlamayacaktır. Bu nedenle hayvancılık desteklemeleri belirtilen kriterler dikkate alınarak yeniden gözden geçirilmelidir.

Bakanlık, hayvancılık desteklemeleri ile ilgili çalışmalarda, ilgili meslek örgütleri ve hayvancılık örgütlerinin görüşlerini dikkate almalıdır.

5 yıllık yoğun bir eğitim programı sonrasında mezun olan ve hayvan sağlığı ile mücadele çalışmalarının ve hayvansal kökenli gıda kontrollerinin tüm sorumluluğunu üstlenmiş olan veteriner hekimler, mezbahalarda, laboratuarlarda, hayvan hastalıkları ile mücadele için köy ve ahır şartlarında, Brucella, Tüberküloz, Kuş Gribi, Deli Dana, Şarbon, Kuduz gibi insan sağlığını tehdit eden zoonoz hastalıkların riski altında görev yapmaktadırlar.

Aldıkları bu yoğun eğitim ve çalışma zorluklarına rağmen özlük hakları yönüyle emsal meslek grupları içerisinde en fazla mağdur edilmiş meslek grubudur. Aldıkları ücret lise dengi okul mezunlarının altında kalmıştır.Buna rağmen veteriner hekimler bu güne kadar hayvan sağlığı adına, halk sağlığı adına özveriyle görevlerini yerine getirmek için her türlü gayreti göstermişlerdir. Kuş gribi ile yaptıkları mücadele dünyaya örnek olarak sunulmaktadır. Ancak, Veteriner Hekimlerin bu iyi niyetli çalışmaları yanlış algılanmamalı ve suistimal edilmemelidir.

Personel kanununda Sağlık sınıfı içinde yer alan veteriner hekimler, Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık sınıfı ile ilgili yapılan düzenlemelerde kapsam dışında bırakılmaktadır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığında birlikte çalıştıkları teknik personel ise, teknik hizmetler sınıfında yer alması nedeniyle bu sınıfla ilgili düzenlemelerden yararlanmaktadır. Özlük hakları ile ilgili olarak yapılan her türlü yasal düzenlemede veteriner hekimler gözardı edilmektedir. Bunun sonucu adaletsiz ücret dağılımı ile çalışma barışı bozulmakta ve Anayasanın, eşit işe eşit ücret hükmü çiğnenmektedir.

Belirtilen konularda, yetkili makamlar nezdinde yapılan tüm iyi niyetli girişimlerimize rağmen bu güne kadar olumlu hiçbir sonuç alınamamıştır.

İnsan sağlığı ve hayvancılığımız açısından büyük önem taşıyan, salgın hastalıklarla mücadele çalışmalarında, gıda kontrol hizmetlerinde, hayvancılık desteklemelerinde yapılan bu yanlış uygulamalar ile veteriner hekimlerin maruz bırakıldığı haksızlıklar konusunda kamuoyunu bilgilendirmek ve yetkilileri uyarmak amacıyla bazı eylemlerin yapılmasından başka seçenek kalmamıştır.

Bu eylemlerimiz bu yanlış uygulamalar düzeltilinceye kadar devam edecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

06.07.2008

Türk Veteriner Hekimler Birliği

Denizli Veteriner Hekimler Odası