ANA MENÜ
Site İstatistikleri
Online: 1
Bugün Tekil: 9
Dün Tekil: 98
Toplam: 272447
IP: 107.21.16.70
DUYURU (ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI BİLİRKİŞİ İLANI )


T.C.

DENİZLİ

ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü' nün 11/04/2012 tarih ve B. 03.0. HİG.0.00.00.03-045.02(01)-10-2012/1429/9057 SAYILI YAZILARI İLE " Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik " 'in 8 Nisan 2012 tarihli Resmi Gazete ' de yayımlanarak yürürlüğe girdiği ve anılan Yönetmeliğin geçici 2. maddesi uyarınca yönetmeliğin yürürlüğe tarihten itibaren 3 ay içerisinde İlk Derece Mahkemesi İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Hukuk Mahkemeleri Bilirkişi listelerinin oluşturulması gerektiği bildirildiğinden, Denizli ili ve yargı çevremize bağlı Acıpayam, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Kale, Sarayköy, ve Tavas İlçe Adliyelerinin bulunduğu il çevresinde oturan veya mesleki faaliyetini icra eden ve başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmayanlardan yargı çevremiz dahilinde bilirkişilik görevi yapmak üzere 2012 Yılı Hukuk Mahkemeleri Bilirkişi listesi oluşturulacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI :

a) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,

b) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık mesleki deneyime sahip olmak,

c) Affa uğramış, ertelenmiş olsa dahi Devlete karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikap, rüşvet,hırsızlık,dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından biriyle hükümlü bulunmamak,

ç) Disiplin yömünden meslekten yada memuriyetten çıkarılmamış olmak veya sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmamak,

d) Daha önce kendi isteği dışında bir bilirkişi listesinden çıkarılmamış olmak,

e) Komisyonun yargı çevresinde oturmak veya mesleki faaliyetini icra etmek,

f) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmamak,

g) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için mevzuat tarafından aranılan şartları haiz olmak,

ğ) Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, kayıtlı olunan meslek kuruluşunun mevzuatına göre bilirkişilik yapabilmek için uzmanlık alanını gösteren sertifika, uzmanlık belgesi, yetki belgesi ve benzerlerinin alınmasının zorunlu olduğu hallerde bu belgeye sahip olmak.

BAŞVURU USULÜ :

Başvuru Yeri : Denizli Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı 352 no'lu Yazı İşleri Müdürlüğünden başvuru formu örneğinin temini ile başvurular şahsen yapılacaktır.

Başvuru Tarihi : Bilirkişilik yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin başvuruları 15 Mayıs Salı günü başlayıp 30 Mayıs Çarşamba günü mesai bitiminde sona erecektir. Bu tarihten sonra Komisyona ulaşan dilekçeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURU DİLEKÇESİNDE EKLENECEK BELGELER :

1) Başvuru dilekçesine başvuru sahibinin ;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için pasaport ve çalışma izinini gösteren belge,

b) Komisyonun yargı çevresinde oturduğu yada mesleki faaliyetlerini yürüttüğüne dairyazılı beyanı,

c) Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika veya yetki belgesi gibi belgelerin; bu belgeleri veren kurum , kuruluş veya komisyonca onaylı örneği,

ç) Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son bir ay içerisinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi,

d) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık deneyime sahip olduğunu gösteren belge,

e) Disiplin yönünden meslekten yada memuriyetten çıkarılma cezası almadığına ve sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmadığına dair kayıtlı olduğu meslek kuruluşu ya da çalıştığı kurum veya kuruluştan alacağı belge, eklenir.

2) Komisyonun bir önceki yıla ait listesinde kayıtlı olanlardan sadece birinci fıkranın (b), (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

3) Bilirkişi listesine girmek için müracaat edenlerin ve listede kalmaya devam edecek olanların arşiv kaydını da kapsayacak şekilde  adli sicil kayıtları komisyon tarafından elektronik ortamda alınır.

4) Başvurular UYAP üzerinden da yapılabilir. Bu durumda başvuru dilekçesi ile dilekçeye eklenecek belgeler elektronik ortama aktarılıp güvenli elektronik imza ile imzalanır. Belgelerin asılları veya onaylı örnekleri ayrıca gönderilir.

BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ :

1) Başvurular, komisyonca elektronik ortamda tutulacak kayda başvuranların adları, T.C. kimlik numaraları, bölüm ve uzmanlık dalları, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri ve iletişim bilgileri yazılmak suretiyle işlenir.

2) Başvuru dilekçesine eklenmesi zorunlu belgelerin eksik olması halinde, başvuru sahibine belgeleri tamamlaması için bir haftalık kesin süre verilir.

3) Başvurular komisyon tarafından 15 Haziran 2012 tarihine kadar değerlendirilir. Yapılan değerlendirme sonucu 9 uncu maddede belirtilen belgelerin ihtara rağmen tamamlamamış olması ya da başvuru sahibinin 7 nci maddedeki şartları taşımadığının tespiti halinde talebin reddine kararverilir. Redde ilişkin karar ilgilisine tebliğ olunur.

4) Talepleri uygun görülenlerin adları ve uzmanlık alanlarına göre sınıflandırma yapılarak oluşturulacak liste en az yedi gün süre ile bölge adliye mahkemesi ilan panosuna asılır.

5) Başvuru sahibi ret kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren, kabul kararına karşı da ilgililerlistenin ilan panosuna asılmasından itibaren bir hafta içinde kararı veren komisyona yazılı olarak itirazda bulunabilirler. Komisyon bir hafta içerisinde itirazı kesin olarak karara bağlar.

YEMİN :

Listeye ilk defa kabul edilenler ile listeden kendi isteğiyle çıkarılıp yeniden kabul edilenlere, 29 Haziran 2012 cuma günü saat : 14 : 00 da Denizli Adliye Sarayı 1. nci katta bulunan 1. Ağır Ceza mahkemesi duruşma salonunda 610  sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 271 inci maddesi uyarınca  YEMİN  ETTİRİLECEKTİR.

LİSTENİN İLANI :

Yemin eden bilirkişilerden oluşan liste 9 Temmuz 2012 tarihine kadar Adliye Divanhanesine asılarak ilan edilecek, hukuk mahkemelerine ve ilgili meslek kuruluşlarına dağıtımlı olarak yine Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına gönderilecektir.